اخذ نمایندگی صنعت پژوهان کیا

شرکت پارت گستران نمایندگی شرکت صنعت پژوهان کیا که تولید کننده انواع سرسیلندر خودرو می باشد را دریافت نموده است. مجوز اعطای نمایندگی به پارت گستران توسط صنعت پژوهان کیا