رادیاتور چگونه کار می کند؟

رادیاتور چگونه کار می کند؟ رادیاتور دارای تعدادی لوله مسطح و نازک می باشد که به صورت افقی زیر یکدیگر چیده شده اند. آب از طریق این لوله ها در امتداد طول آنها جریان می یابد. اما چطور آبی که در این لوله ها جریان دارد به سرعت سرد می شود. بنابراین به منظور افزایش […]